Printvriendelijke versiePDFAAArss

Sociaal verhuurkantoor

Het sociaal verhuurkantoor beoogt het garanderen van het recht op wonen voor kansarme en kwetsbare huurders via het verbeteren en verhogen van het aanbod van goedkope, comfortabele en aangepaste woningen.

Het sociaal verhuurkantoor verhuurt betaalbare en kwaliteitsvolle woningen aan mensen die omwille van maatschappelijke of financiële problemen, moeilijkheden ondervinden bij het huren van een woning.

Het sociaal verhuurkantoor beheert en verhuurt zowel woningen die privaat bezit zijn als woningen die eigendom zijn van de stad of het OCMW.

Het sociaal verhuurkantoor geeft gestalte aan een sociaal huisvestingsbeleid dat gestoeld is op drie pijlers, namelijk:

  • betaalbaarheid
  • woonkwaliteit
  • woonzekerheid

Interessante links voor de woninghuurwet en sociale verhuurkantoren

Voor meer inlichtingen:

Sociale dienst OCMW
Elke Bageart
's Gravenwinkelstraat 3
8820 Torhout

tel. 050 22 12 33

svk@ocmwtorhout.be

Het intern huurreglement van het SVK vind je hieronder (4 Word-documenten; klik op de link om te openen):

Intern huurreglement deel 1

Intern huurreglement deel 2

Intern huurreglement deel 1 bijlages

Intern huurreglement deel 2 bijlages

BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Indien in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK OCMW Torhout, Aartrijkestraat 11A te 8820 Torhout) en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders mogelijk te maken, om de concrete huurvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

Overeenkomstig de beraadslagingen VTC 20 en VTC 21 van 26 september 2012 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met enerzijds de Huizen van het Nederlands voor de opvolging van de taalbereidheidsvoorwaarde en met de Onthaalbureaus voor de opvolging van de inburgeringsbereidheidsvoorwaarde.

Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met de IVA Inspectie RWO in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving omtrent sociale verhuring.

Deze beraadslagingen kunnen geraadpleegd worden via de webpagina van de VTC : http://vtc.corve.be/machtigingen.php

Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek hebt u overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht. U beschikt ook over de mogelijkheid om het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (http://www.privacycommission.be/nl/openbaar-register)

Sociaal huis

Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout
tel. 050 22 12 33
fax 050 21 70 86
sociaal.huis@torhout.be