Printvriendelijke versiePDFAAArss

Collectieve schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling is bedoeld als uitweg, als poging tot herstel van de menselijke waardigheid voor personen die met een overmatige schuldenlast worden geconfronteerd.  Deze wet wil immers mensen met een structurele overmatige schuldenlast, een nieuwe kans geven.

De collectieve schuldenregeling kan enkel worden aangevraagd als:

  • men kan bewijzen dat er een overmatige schuldenlast is
  • men kan aantonen niet in staat te zijn op een duurzame wijze de schulden af te betalen
  • men zijn onvermogen niet zelf in de hand heeft gewerkt
  • men de laatste 6 maanden geen zelfstandige activiteit heeft uitgeoefend

Om een collectieve schuldenregeling te bekomen moet er een verzoekschrift opgesteld worden voor de Arbeidsrechtbank.  Het verzoekschrift vermeldt alle schuldeisers, maar ook alle inkomsten, tegoeden, roerende en onroerende goederen, enz...

De Arbeidsrechtbank beslist of iemand al dan niet toelaatbaar wordt verklaard tot de collectieve schuldenregeling.  Dit wil zeggen dat de Arbeidsrechter oordeelt of alle voorwaarden voor een collectieve schuldenregeling aanwezig zijn.  De rechter duidt dan ook een schuldbemiddelaar aan.  Dit kan het OCMW (OCMW Torhout heeft een erkende dienst voor schuldbemiddeling), een advocaat, notaris, deurwaarder of een andere erkende instelling zijn.  Op dat moment stoppen alle intresten, loonbeslagen of uitvoeringen van de deurwaarder, enz...

De schuldbemiddelaar inventariseert de openstaande schuldvorderingen en verwerkt deze gegevens in een minnelijk aanzuiveringplan.  Dit plan moet door elke schuldeiser goedgekeurd worden en opnieuw voorgelegd worden aan de Rechtbank.  Over de inhoud van dit plan wordt vrij onderhandeld, de wet bepaalt noch de inhoud noch de looptijd van de regeling.  Wanneer niet alle schuldeisers akkoord gaan met het voorgesteld minnelijk aanzuiveringsplan, bepaalt de Arbeidsrechtbank zelf een afbetalingsplan.  Dit is dan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling.

Een gerechtelijke aanzuiveringsregeling loopt in principe maximaal vijf jaar maar daarvan kan afgeweken worden.  In bepaalde situaties kan ook kwijtschelding van de resterende schulden gevraagd worden.

Belangrijke opmerking: collectieve schuldenregeling is niet gratis!

Interessante links:

http://www.centrumschuldbemiddeling.be

http://mineco.fgov.be    (zie onder bescherming consument)        

Sociaal huis

Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout
tel. 050 22 12 33
fax 050 21 70 86
sociaal.huis@torhout.be